GVT-MAC-P-MECA-RED

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De eigenaar van deze meertalige website (de "Site") is Gravotech Marking ("Gravotech")> Door het gebruiken en het bezoeken van deze website gaat u zonder voorbehoud akkoord met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden (de "TOU"). De Site is bestemd om volwassen bezoekers (de "Gebruiker") te informeren over:

  • de producten en diensten aangeboden door de Gravotech Group (Gravotech Marking en haar dochterondernemingen),
  • de geografische aanwezigheid van de Gravotech Group en haar distributienetwerk,
  • de beschikbare vacatures, en
  • de procedures om distributeur te worden van het Gravotech Group-netwerk.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de TOU te respecteren. In het geval van onenigheid met een deel of de gehele TOU, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van de Site. De Gravotech Group behoudt zich het recht voor om de TOU op elk moment en zonder enige formaliteit te wijzigen. De TOU die van kracht is op het moment dat u de Site gebruikt, is bindend voor u.

1. Toegang tot de site

Gravotech geeft de Gebruiker gratis, niet-exclusieve en beperkte toegang tot de Site. Toegang tot de Site vereist de toegang van de Gebruiker tot een telecommunicatienetwerk en het gebruik van de standaard browsers die beschikbaar zijn (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, ...). Deze toegang wordt verleend door een telecommunicatie-operator onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De Gebruiker erkent te hebben geverifieerd dat de computer hardware waarmee hij verbinding maakt met de Site geen kwaadaardig computerprogramma (malware) bevat en is beschermd tegen schadelijke software. Gravotech behoudt zich het recht voor om op elk moment, geheel of gedeeltelijk, de toegang tot de Site te onderbreken, in het bijzonder in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de TOU.

2. Disclaimer

GRAVOTECH GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE SITE, DE INHOUD OF HET GEBRUIK. Gravotech staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de Site. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat Gravotech niet verantwoordelijk is voor fouten of onvolledigheden met betrekking tot de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die niet bindend is.

met betrekking tot internet kan Gravotech de continue beschikbaarheid en veiligheid van de Site niet altijd garanderen. Gravotech kan niet altijd voorzien of anticiperen op technische en veiligheidsproblemen, of van enige andere aard, die kunnen leiden tot het verlies van gegevens (inclusief de persoonlijke gegevens van de Gebruiker), een weergavefout of een verlies van toegang tot de Site.

3. Cookies en persoonsgegevens

Door de Site en zijn functionaliteiten te gebruiken, erkent en aanvaardt de Gebruiker dat Gravotech en mogelijk haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken sommige van hun persoonlijke gegevens verzamelen, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679). De Gebruiker kan het Cookiebeleid en Privacybeleid en Persoonsgegevensraadplegen, teneinde meer te weten over het beheer van uw gegevens en uw rechten.

4. Inhoud en intellectuele eigendom

Alle inhoud die op de site is opgenomen of kan worden gedownload, zoals - maar zonder dat deze lijst limitatief is: handelsmerken, teksten, grafische charters, logo's, multimedia knop-pictogrammen, afbeeldingen, foto's, audio- en videoclips, instructies, handleidingen, visuele identiteit & look en feel van deze site , productcatalogi, nieuwsbrief, contactformulier, presentatie van nieuws en evenementen van de Gravotech Group, vacatures en voorwaarden voor toetreding tot het Gravotech Group-distributienetwerk (de "Content"), is en blijft het exclusieve eigendom van de Gravotech Group of elke derde partij waarvan de Gravotech Group de autorisatie of licentie voor gebruik heeft verkregen. De Inhoud wordt, waar van toepassing, beschermd door intellectuele eigendomsrechten die de Gravotech Group bezit of waarvan de licentiehouder is. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, weer te geven, te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. De Gebruiker heeft niet het recht om de Site te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi, ontwerp en model, handelsgeheim of enig ander eigendomsrecht van de Gravotech Group of van derden. De domeinnaam van de Site blijft eigendom van de relevante Gravotech Group-entiteit.

De merken Gravotech®, Gravograph®, Technifor®, Type 3®, 3DESIGN®, Gravostyle™; LaserStyle ™, Gravoply ®, evenals de andere merken die worden genoemd en/of gereproduceerd op de Site (al dan niet als zodanig geïdentificeerd door het ™ of ® logo) zijn handelsmerken die zijn geregistreerd of gebruikt (of in licentie gegeven aan de Gravotech Group) door de Gravotech Group en blijven de exclusieve eigendom van Gravotech of één van haar dochterondernemingen of een derde partij die hiervoor toestemming heeft gegeven. Ze mogen niet worden geciteerd of gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gravotech.

5. Gebruik van de site

In het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe de Site en de Inhoud niet te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving of in strijd met de TOU. Meer in het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe de Site niet op een kwaadwillige manier te gebruiken of deze te beschadigen of de beschikbaarheid, toegankelijkheid of veiligheid ervan in gevaar te brengen. De Gebruiker mag de Site niet gebruiken (met name als de Gebruiker inhoud publiceert of verzendt) op een illegale, frauduleuze of schadelijke manier of die het imago van Gravotech kan schaden of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

Door de Site en in het bijzonder de contactformulieren te gebruiken, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen vals e-mailadres te gebruiken, de identiteit van een persoon of entiteit toe te eigenen of te misleiden met betrekking tot de oorsprong van een inhoud.

Als het voor de Gebruiker mogelijk is om inhoud te publiceren of te genereren (opmerkingen, productrecensies, een bijlage bij een bericht enz. bij te voegen), stemt de Gebruiker ermee in dat de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, met betrekking tot privacy, schending van enige intellectuele eigendomsrecht, of anderszins nadelig voor derden of aanstootgevend, en bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, bulkmailings of enige vorm van "spam" of ongevraagde commerciële elektronische berichten.

Wanneer de Gebruiker in bepaalde landen de mogelijkheid heeft om een account aan te maken, erkent de Gebruiker dat de verstrekte informatie actueel, volledig en correct is. De gekozen gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van zijn account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn account. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle activiteiten die vanuit uw account worden uitgevoerd en voor de daaruit voortvloeiende schade. De Gebruiker stemt ermee in om Gravotech onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik van zijn account of enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account. Gravotech is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat de Gebruiker kan lijden als gevolg van frauduleus gebruik van de account, naam en wachtwoord van de Gebruiker.

Gravotech behoudt zich het recht voor om de door de Gebruiker gepubliceerde inhoud te verwijderen of te wijzigen, maar controleert de gepubliceerde inhoud niet regelmatig.

6. Updates

Gravotech behoudt zich het recht voor om de Site te upgraden en eventuele updates uit te voeren (bijvoorbeeld: toevoeging / wijziging / verwijdering van functionaliteiten). Deze updates kunnen de gebruiker tijdelijk de toegang tot de site beletten en/of leiden tot een wijziging van de architectuur van de site en zijn elementen en een mogelijke onbeschikbaarheid van de inhoud ervan. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verantwoordelijkheid van Gravotech in dit opzicht niet kan worden aangegaan.

7. Hyperlink

Hypertekst links, die in het bijzonder leiden naar sites die buiten de controle van Gravotech vallen, kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Gravotech vallen. Gravotech aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites.

De Gebruiker is niet bevoegd om een link naar de Site op te zetten.

8. Aansprakelijkheid

Gravotech zal haar best doen om de Site ter beschikking te stellen. Gravotech kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Gebruiker of enige derde partij, voor enig verlies, directe of indirecte schade, materiële of immateriële schade van welke aard dan ook (of andere gelijkaardige schade inclusief maar niet beperkt tot incidentele gevolg-, speciale en/of punitieve schade) die voortvloeit uit of in verband met beheer, gebruik, werking van de inhoud, fout, onderbreking of disfunctie van de site. In het bijzonder kan Gravotech niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het niet naleven door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden, het misbruik of de wijziging van de Site door de Gebruiker of een storing van de Site of Inhoud, of enige inbreuk die zou kunnen worden gemaakt naar de site of de inhoud ervan.

Tenzij anders bepaald door de Wet, mag de verantwoordelijkheid van Gravotech, indien zij op welke wijze dan ook zou worden ingeschakeld en in het bijzonder voor het herstel van directe, reële en bepaalde schade geleden door de Gebruiker, in ieder geval niet meer bedragen dan honderd (100) euro.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Gravotech Group op geen enkele manier kan garanderen dat de Site zal voldoen aan de prestatie-eisen of dat deze zal werken zonder onderbrekingen of bugs.

9. Toepasselijk recht - Jurisdictie

Alle geschillen die ontstaan in verband met de TOU zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Gravotech, waaraan de partijen de exclusieve bevoegdheid toekennen. De TOU worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.